Окремим питанням оприлюднення інформації на порталі Є-Data є нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

Порядок обмеження доступу до інформації регулюється такими нормативними актами:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про інформацію»;
 • Закон України «Про захист персональних даних»;
 • Закон України «Про державну таємницю»;
 • Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №736.

Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» поділяють інформацію з обмеженим доступом на три види:

1) таємну:

 • державна таємниця;
 • банківська таємниця;
 • професійна таємниця;
 • таємниця досудового розслідування;
 • інші види таємниці передбачені законом.

2) конфіденційну:

 • інформація про фізичну особу (персональні дані);
 • інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

3) службову:

 • інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 • інформація зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Потрібно враховувати, що частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до інформації та копій документів щодо:

1) розпорядження бюджетними коштами;

2) володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном;

3) умов отримання цих коштів чи майна;

4) прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб та найменувань юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Обмеження доступу до такої інформації може бути здійснено лише за сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні;

4) шкода інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Також слід звернути увагу, що навіть за наявності перелічених ознак, для обмеження доступу до інформації необхідно вчинити ряд дій передбачених відповідними законами.

Для надання інформації статусу службової, їй має бути присвоєно гриф «для службового користування» в порядку встановленому Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №736 . Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів з грифом “Для службового користування” в установах здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює питання роботи з електронними документами та питання електронного документообігу.

Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється в особливому порядку, згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю».

Проблемним залишається питання можливості оприлюднення на порталі Є-Data інформації, яка містить персональні дані фізичних осіб.

Такі дані, для прикладу, можуть міститись в інформації про виконавця договору, у випадку, коли виконавцем є фізична особа – підприємець або інша фізична особа, яка перемогла у конкурсі на здійснення держаних закупівель. Також персональні дані фізичних осіб можуть міститись в актах виконаних робіт (наданих послуг), які мають бути оприлюднені на порталі, якщо до виконання робіт (надання послуг) залучались окремі фізичні особи.

З аналізу положень статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" вбачається, що оприлюдненню підлягає інформація, зокрема, про найменування виконавця. При цьому, виконавцем за договором може бути будь-який суб’єкт господарювання, в тому числі й фізична особа - підприємець. Відтак, прізвище, ім’я та по батькові особи - підприємця як найменування виконавця підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

Відповідно до положень Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" має бути оприлюднена також інформація щодо місцезнаходження виконавця. Відповідно, адреса реєстрації фізичної особи  - підприємця, який є виконавцем за договором, також підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

Крім того, Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" передбачено оприлюднення ідентифікаційного коду виконавця, що є юридичною особою. Відповідно Закон не передбачає обов’язку оприлюднювати реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, який є виконавцем за договором.

З огляду на вищезазначене вбачається, що інформація про фізичну особу - підприємця, який є виконацем за договором відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", а саме прізвище, ім’я та по батькові та місцезнаходження, не може бути обмежена в доступі та підлягає оприлюдненню.

Ще одним дискусійним питанням обмеження доступу до інформації, що має оприлюднюватись на порталі є право сторін договору віднести окрему інформацію, що міститься у договорі до конфіденційної.

Можливість віднесення інформації  до конфіденційної встановлена частиною 2 статті 21 Закону України «Про інформацію» та частиною 1 статті 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно яких конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку та за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Однак, частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до інформації та копій документів щодо розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном та умов отримання цих коштів чи майна.

Враховуючи, що в договорі зазначаються умови отримання бюджетних коштів його виконавцем, вважаємо, що умови відповідного договору є умовами отримання бюджетних коштів в розумінні частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», і тому умови такого договору не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації.

 • No labels